Kaasava ja eduka meeskonnatöö arendamine.

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS toetas Padise Põhikooli projektitaotluse vooru „Kaasava ja eduka meeskonnatöö arendamine” õpiüritust.

Taotlusvoorust tulenevad andmed

Meede:2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Taotlusvoor:1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused – 25.06.2019-31.03.2023

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus

Projekti nimi: “Kaasava ja eduka meeskonnatöö arendamine”

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk:

Soovime projekti tegevuste abil toetada kaasava meeskonna kujunemist ja eduka meeskonnatöö arendamist. Arendada vajalikke oskusi ja teadmisi ning aidata kaasa eduka meeskonnatöö arendamisele. Pöörame tähelepanu kogu meeskonna kaasatusele ja meeskonnatunde loomisele.

Projekt panustab otseselt koostöö korraldamisse kaasava hariduse rakendamiseks. Projekti tegevused aitavad kaasa kooli arengu eesmärkide täitmisele. Projekt panustab arengukavas seatud eesmärkide saavutamisse, toetades Koolis on avatud ja kaasav juhtimiskultuur töö-, õppe- ja otsustusprotsessides.

Projekti tulemusel paraneb meeskonnatöö eri osapoolte vahel: koostöö on efektiivne õpetajate-õpetajate, õpetajate-õpilaste, õpetajate-juhtkonna, õpetajate-tugipersonali, kooli-kogukond tasandil, kasutatakse erinevaid koostöö kaasava ja eduka meeskonnatöö vorme.

Projekti kestvus : 01.02.2023 – 14.06.2023

Projekti taotleja: Padise Põhikool

Toetuse summa 3775 eurot

Kontakt

Padise Põhikool, direktor

e-mail: karin.zahharov@padise.edu.ee