Site Overlay

Õpilase vastuvõtmine 1. klassi

Kooli koha taotlemiseks esitab lapsevanem ajavahemikus 01. aprill kuni 31. mai Koolile taotluse e-keskkonnas ARNO või allkirjastatud avalduse Koolile.

Koos taotlusega esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile
järgmised lisadokumendid:
1)    sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
2)    väljavõtte õpilase tervisekaardist;
3)    dokumendifoto õpilaspileti jaoks;
4)    nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul).